ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่องลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2563

 

ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงเดือนพฤศจิกายน เทศบาลตำบลคูเมือง ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่มีคุณสมบัติดังนี้

  1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาก่อนสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2563
  2. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป)

ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตังแต่บัดนี้จนถึงวันที่

30 พฤศจิกายน 2563 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคูเมือง ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. เพื่อจะได้รับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป) โดยเตรียมเอกสารดังนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
  2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา
  3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มี สิทธิ พร้อมสำเนา (สำหรับการเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

 30 พฤศจิกายน 2563  

 

 

 

 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลคูเมือง    

9 ก.ย. 64 194