กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางยุพาพร ชายแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

นายนัฐพล ตอรบรัมย์
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา