กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางยุพาพร ชายแก้ว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายนัฐพล ตอรบรัมย์
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา