กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางนงนาถ แสงสระคู
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผูู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาววิจิตรา บุรมาตย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายนัฐพล ตอรบรัมย์
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา