หัวหน้าส่วนราชการ


นายอนุรักษ์ นิตย์กระโทก
ปลัดเทศบาลตำบลคูเมือง
080-1525250


นายสมปอง คำบุดดา
ผู้อำนวยการกองช่าง
063-0159882


นางนงนาถ แสงสระคู
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
081-954-6651


นางสุภาพร ดงสิงห์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
087-4443292


นางน้องนุช จันทา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
098-5891484


นางนงนาถ แสงสระคู
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
081-954-6651


นายมาณพ โตหนึ่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
0956182686


นางสาวชวนพิศ จิตรซื่อ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
062-905-0111