หัวหน้าส่วนราชการ


นายอนุรักษ์ นิตย์กระโทก
ปลัดเทศบาลตำบลคูเมือง

นายสมปอง คำบุดดา
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสุภาพร ดงสิงห์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายมาณพ โตหนึ่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางน้องนุช จันทา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


นางยุพาพร ชายแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวชวนพิศ จิตรซื่อ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง