หัวหน้าส่วนราชการ


นายอนุรักษ์ นิตย์กระโทก
ปลัดเทศบาลตำบลคูเมือง
080 152 5250


นายสมปอง คำบุดดา
ผู้อำนวยการกองช่าง
063 015 9882


นายมาณพ โตหนึ่ง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
095 618 2686


นางสุภาพร ดงสิงห์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
087 444 3292


นางน้องนุช จันทา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
098 589 1484


นายมาณพ โตหนึ่ง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
095 618 2686


นางสาวชวนพิศ จิตรซื่อ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
062 905 0111