สภาพทางสังคม

 

สภาพทางสังคม
 
การศึกษา
ด้านการศึกษาที่มีสถานที่หรือมีกิจกรรมที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลคูเมืองมี ดังนี้

สังกัด

ท้องถิ่น

สพฐ.

กรมสามัญฯ

อาชีวฯ

รวม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

 

 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน

1

-

-

-

1

ระดับก่อนประถมศึกษา

 

 

 

 

 

 

1) จำนวนโรงเรียน

1

1

-

-

2

2) จำนวนห้องเรียน

5

4

-

-

9

3) จำนวนนักเรียน

82

153

-

-

235

4) จำนวนครู อาจารย์

5

-

-

-

5

ระดับประถมศึกษา

 

 

 

 

 

 

1) จำนวนโรงเรียน

-

2

-

-

2

2) จำนวนห้องเรียน

-

16

-

-

16

3) จำนวนนักเรียน

-

416

-

-

416

4) จำนวนครู อาจารย์

-

-

-

-

-

ระดับมัธยมศึกษา

 

 

 

 

 

 

1) จำนวนโรงเรียน

-

-

1

-

1

2) จำนวนห้องเรียน

-

-

35

-

35

3) จำนวนนักเรียน

-

-

1,257

-

1,257

4) จำนวนครู อาจารย์

-

-

67

-

67

ระดับมัธยมศึกษา

 

 

 

 

 

 

1) จำนวนโรงเรียน

-

-

-

1

1

2) จำนวนห้องเรียน

-

-

-

25

35

3) จำนวนนักเรียน

-

-

-

1,161

1,161

 

สาธารณสุข (ข้อมูล  ณ  เดือนมีนาคม  2559  โรงพยาบาลคูเมือง)

1)  โรงพยาบาลในเขตพื้นที่สังกัด รัฐบาล              จำนวน  1 แห่ง
2)  บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตพื้นที่

- แพทย์ จำนวน 5 คน
- ทันตแพทย์   5  
- เภสัชกร   5  
- พยาบาล    48  
- พยาบาล    -  
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน   1  
- เภสัชกร(ลูกจ้างชั่ว คราว)   1  
- พยาบาลเทคนิค(ลูกจ้างชั่วคราว)   -  
- ลูกจ้าง ประจำ   15  


3)  ขนาดของสถานบริการสาธารณ สุข               จำนวน 60 เตียง

อาชญากรรม (ข้อมูล  ณ  เดือนมีนาคม  2559  สถานีตำรวจภูธรคูเมือง)
1)  สถานีตำรวจภูธรในเขต พื้นที่                       จำนวน  1 แห่ง
2)  บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานีตำรวจภูธรคูเมือง
- ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรคูเมือง
- รองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรคูเมือง

     
ยาเสพติด

เทศบาลตำบลคูเมืองได้คัดกรองผู้ติดยาเสพติดและได้มีการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติดจำนวน 3 ราย

       
การสังคมสงเคราะห์

เทศบาลตำบลคูเมืองได้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ  จำนวน 365 ราย   ผู้พิการ  จำนวน 66 รายและผู้ป่วยเอดส์  จำนวน 5 ราย