สำนักปลัดเทศบาล


นางนงนาถ แสงสระคู
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายมาณพ โตหนึ่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวชวนพิศ จิตรซื่อ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


จ.อ.คงเดช สวัสดินที
นิติกรชำนาญการ


นางเกษรา รัตนเกษม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายวีระวัฒน์ คำวงศ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นายอนุรักษ์ ฉัตรอังกูร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางมนัสนันท์ นมัสศิลา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายธณภัทร ที่รักษ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายกรุณดิก ปันรัมย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายอนุสรณ์ ผาสุข
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางณัฐชยา โตหนึ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวจินล์ญาพรรณ์ โตหนึ่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน