สมาชิกสภาเทศบาล


นายประมุกข์ บุญตาม
ประธานสภาเทศบาลตำบลคูเมือง

นายบุญลือ เผ่าเวียงคำ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลคูเมือง

นายอนุรักษ์ นิตย์กระโทก
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคูเมือง

นายอุตทา เดิมทำรัมย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมือง เขต 1

นายนันทวัฒน์ สุขสบาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมือง เขต 1

นายสยาม ไชยทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมือง เขต 2

นายวินัย หินซ้อน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมือง เขต 2

นางผกามาศ สันสา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมือง เขต 1

นายประทวน อินสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมือง เขต 1

นายสมหมาย สุขทวี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมือง เขต 2

นายสุนทร เปรียบสม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมือง เขต 2

นายพฤศชนะ มูลเทพพิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมือง เขต 1
นายวสันต์ คุ้มทั่ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมือง เขต 2