คณะผู้บริหาร


นายบุญเกิด รัตนยิ่งยง
นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง

081-593-9181


นายประจักร ศักดิ์คำดวง
รองนายกเทมนตรีตำบลคูเมือง

087-649-2999


นายลภณ เดชกุลรัมย์
รองนายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง

092-917-7207


นางสาวฉวีวรรณ ศรีภักดี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง

080-632-9855


นายวุฒิพงษ์ ปะวันนา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง

065-296-9527หัวหน้าส่วนราชการ


นายอนุรักษ์ นิตย์กระโทก
ปลัดเทศบาลตำบลคูเมือง
080-1525250


นายสมปอง คำบุดดา
ผู้อำนวยการกองช่าง
063-0159882


นางนงนาถ แสงสระคู
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
081-954-6651


นางสุภาพร ดงสิงห์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
087-4443292


นางยุพาพร ชายแก้ว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
081-9770479


นางน้องนุช จันทา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
098-5891484


นายมาณพ โตหนึ่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
0956182686


นางสาวชวนพิศ จิตรซื่อ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
062-905-0111