คณะผู้บริหาร


นายบุญเกิด รัตนยิ่งยง
นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง

085-593-9181


นายประจักร ศักดิ์คำดวง
รองนายกเทมนตรีตำบลคูเมือง

087-649-2999


นายลภณ เดชกุลรัมย์
รองนายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง

092-917-7207


นางสาวฉวีวรรณ ศรีภักดี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง

080-632-9855


นายวุฒิพงษ์ ปะวันนา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง

065-296-9527หัวหน้าส่วนราชการ


นายอนุรักษ์ นิตย์กระโทก
ปลัดเทศบาลตำบลคูเมือง
085-593-9181


นายสมปอง คำบุดดา
ผู้อำนวยการกองช่าง
087-649-2999


นางสุภาพร ดงสิงห์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
092-917-7207


นายมาณพ โตหนึ่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
080-632-9855


นางน้องนุช จันทา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
065-296-9527


นางยุพาพร ชายแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษานางสาวชวนพิศ จิตรซื่อ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง