คณะผู้บริหาร


นายบุญเกิด รัตนยิ่งยง
นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง

081-593-9181


นายสมชาย พลศักดิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง

084-606 4220


นายลภณ เดชกุลรัมย์
รองนายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง

092-917-7207


นางดวงพร รีอินทร์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง

084-8791759


นายวรกร จันสิงโท
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง

081-3573749หัวหน้าส่วนราชการ


นายอนุรักษ์ นิตย์กระโทก
ปลัดเทศบาลตำบลคูเมือง
080 152 5250


นายสมปอง คำบุดดา
ผู้อำนวยการกองช่าง
063 015 9882


นายมาณพ โตหนึ่ง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
095 618 2686


นางสุภาพร ดงสิงห์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
087 444 3292


นางน้องนุช จันทา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
098 589 1484


นายมาณพ โตหนึ่ง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
095 618 2686


นางสาวชวนพิศ จิตรซื่อ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
062 905 0111