กองช่าง


นายสมปอง คำบุดดา
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศุภมิตร เศรษฐมาก
นายช่างโยธาอาวุโส

นายฉัตรชัย สังฆพันธ์
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน