วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 วิสัยทัศน์
    “เทศบาลตำบลคูเมือง มีระบบบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม สภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาดร่มรื่น  เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ ”
 
พันธกิจ(MISSION)
   1. การสร้างระบบบริหารการจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
   2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
   3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
   4. การสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพทุกด้านเพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่นคง
   5. การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
   6. บริการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์
   7. ปรับและส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนให้อย่างทั่วถึง
   8. จัดระบบป้องกันด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน:
        -  ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ
    ด้านเศรษฐกิจ
        -  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย
    ด้านสังคม
        -  ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึงรวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสร้างความตะหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม
        -  ดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
        -  ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีการนันทนาการอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ
        -  ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีทั่วหน้า
     ด้านสิ่งแวดล้อม
        -  จัดการด้านมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
        -  บริหารจัดการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
     ด้านองค์กร
        -  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการ