วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 วิสัยทัศน์

    “เทศบาลตำบลคู เมือง  มีระบบบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม  สภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาดร่มรื่น  เศรษฐกิจมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ ”

 
พันธกิจ(MISSION)

    การสร้างระบบบริหารการจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
    ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ ของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
    ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิ ปัญญาของท้องถิ่น
    การสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพทุกด้านเพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่นคง
    การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
    บริการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์
    ปรับและส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนให้อย่างทั่วถึง
    จัดระบบป้องกันด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน:

    -  ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ

ด้านเศรษฐกิจ

   -  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย

ด้านสังคม

   -  ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึงรวมทั้งปลูกฝังและส่ง เสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตะหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม
   -  ดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
   -  ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีการนันทนาการอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ
   -  ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีทั่วหน้า

 ด้านสิ่งแวดล้อม

   -  จัดการด้านมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
   -  บริหารจัดการด้านทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 ด้านองค์กร

   -  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการ