นโยบายการบริหารงาน


คำแถลงนโยบาย
ของ
นายบุญเกิด รัตนยิ่งยง  นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลคูเมือง
วันที่ 15 มิถุนายน  พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคูเมือง
.............................................................................................................................

 


เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมือง ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน


ตามที่ เทศบาลตำบลคูเมือง ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชนเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลคูเมือง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งกระผม นายบุญเกิด     รัตนยิ่งยง ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคูเมือง เลือกให้เข้ามาทำหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง เพื่อเป็นตัวแทนของชาวคูเมืองในการบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นระยะเวลา 4 ปี จากการที่ได้ลงพื้นที่เพื่อทำความรู้จักและรับทราบถึงปัญหาของประชาชน ในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมา กระผมได้รับทราบถึงปัญหา ความเดือดร้อนและต้องการของประชาชนและได้ให้พันธะสัญญาประชาคม ซึ่งกระผมจะต้องยึดถือเป็นภารกิจหลักที่ต้องดูแล แก้ไข ด้วยการพัฒนาในทุก ๆ ด้านให้เป็นรูปธรรม ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างบรรยากาศที่ดีและการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า เป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องดำเนินควบคู่กันไปภายใต้หลักการ      “คูเมืองต้องเปลี่ยนแปลง” เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวเทศบาลตำบลคูเมืองทุกคนอย่างแท้จริง  เพื่อให้การบริหารงานตามภารกิจหลักของเทศบาลตำบลคูเมืองให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น กระผมจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารเทศบาลตำบลคูเมือง โดยยึดมั่นในหลักการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ตลอดทั้งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในการบริหารกระผมให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วม ของประชาชน องค์กรชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วม กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อกำหนดความต้องการในชุมชนของตน เน้นการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม เพื่อให้บ้านเมืองของเราให้น่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควบคู่กับการแก้ปัญหาเร่งด่วน


พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ วรรคแรก บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี กระผมจึงขอนำเรียนต่อประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติได้รับทราบถึงนโยบายการบริหารราชการเทศบาลตำบลคูเมือง ในการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้

นโยบายเร่งด่วน

1.สร้างมาตรการควบคุมและป้องกันเชื้อไวรัสโรคโควิด 19ให้กับประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลคูเมือง ให้ได้ฉีดวัคซีนร้อยละ 70 ของประชากรในเขตเทศบาลตำบลคูเมือง
2.ปรับปรุงตลาดสดให้ได้มาตรฐาน เป็นตลาดสดน่าซื้อ พัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐาน (Clean Food Good Teste)
3.ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำอันเนื่องมาจากท่อระบายน้ำอุดตัน เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล

1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาเมือง ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความครอบคลุมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการพัฒนาให้เป็นเมืองให้น่าอยู่ มีความปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างครบถ้วนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน การคมนาคมสะดวก ปลอดภัย โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
1.การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน เพื่อให้สามารถรองรับความก้าวเจริญหน้าของท้องถิ่นในอนาคต
2.พัฒนาปรับปรุงตลาดสดของเทศบาลให้เป็นตลาดดีมีคุณภาพ ตลาดน่าซื้อ ถูกสุขอนามัย และส่งเสริมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า การสุขาภิบาลทั้งตลาดเทศบาลและเอกชนปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามน่ามอง
3.สร้าง ขยาย ปรับปรุง ซ่อมแซมร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ไม่ให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ที่
ประชาชนอยู่อาศัย
4.พัฒนาเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลัก ถนนสายรองให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน ครอบคลุม ทั่วถึงมีความปลอดภัยแก่ประชาชนในการสัญจร เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและความเจริญเติบโตของ ชุมชน
5.ขยายเขตไฟฟ้า ประปาสาธารณะให้ทั่วถึงทุกแห่งในหมู่บ้านและชุมชนในเขตเทศบาลตลอดจนซ่อมบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ตลอดปี เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6.จัดสรรงบประมาณกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะในเขตเทศบาล
7.พัฒนาและจัดทำผังเมืองรวมเทศบาลตำบลคูเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน และการพัฒนาในอนาคต

2.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การทะนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นมีแนวทางในการดำเนินงานดังนี้
1.สนับสนุนการพัฒนาและการบริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลให้สามารถพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพสูงสุดตามวัย โดยเชื่อมโยงความร่วมมือของ สถาบันครอบครัว ชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาการเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียนให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสุข ความสำเร็จ ในการเรียนรู้
2.ส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กในเขตเทศบาล ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับการใช้สมองเป็นฐาน (Brain- based Learning) อย่างมีคุณภาพ
3.สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนทุกระดับในพื้นที่เขตเทศบาล ทั้งด้านวิชาการด้านสุขภาพ การกีฬาและดนตรี
4.สนับสนุนการสร้างเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนภายในเขตเทศบาล ให้มีความสามัคคี โดยมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน เป็นประจำทุกปี
5.ส่งเสริม สนับสนุนกีฬานันทนาการและกิจกรรมเด็กและเยาวชน จัดให้มีการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้านระดับตำบล และระดับอำเภอ พร้อมสร้างเสริมคุณธรรม และจิตสาธารณะให้เป็นพื้นฐานแก่เด็กและเยาวชน
6.ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ให้สืบสานต่อไป
7.ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางร่วมกับชุมชนสร้างสังคมสุขภาวะที่ดีเชิงพุทธภายใต้หลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้แก่ชุมชน รวมทั้งการจัดกิจกรรมตามวิถีไทย วิถีพุทธของชุมชนในวันสำคัญทางศาสนา และพัฒนาจิตใจของประชาชน เพื่อสร้างสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

3.นโยบายด้านเศรษฐกิจ

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดี กินดี สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ด้วยการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถสร้างรายได้ กระจายรายได้สู่ชุมชน สนับสนุนสินค้าชุมชนและยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สร้างพลังสังคม พลังชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มีการผลิตพื้นฐาน การแปรรูป การบริการ การผลิตอาหาร การตลาด พัฒนาเป็นธุรกิจของชุมชน มีกองทุนที่เข้มแข็ง โดยให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกัน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมเป็นเจ้าของทางเศรษฐกิจของชุมชน  โดยจะดำเนินการ ดังนี้
1.สนับสนุนการสร้างโอกาสและช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนโดยการให้ความรู้และฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะความชำนาญในการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
2.ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและแก้ปัญหาความยากจน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส เปิดพื้นที่ให้ประชาชน ได้มีช่องทางการค้าขาย โดยจัดให้มีศูนย์จำหน่ายสินค้าจากครัวเรือนและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดและจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่และเกษตรอินทรีย์
3.ส่งเสริม สนับสนุนให้ให้เกษตรกร ปลูกสมุนไพรทางการแพทย์ เพื่อสร้างรายได้ โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ การประกอบอาชีพของประชาชนตามแนวนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
5.พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.นโยบายด้านพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เทศบาลคูเมือง มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในแบบขององค์รวมและเสริมสร้างศักยภาพของคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มีสุขภาพพลานามัยที่ดี พัฒนาสภาพแวดล้อมทางสังคมให้มั่นคง ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีไทยที่ดีงามให้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนและเป็นพลังในการพัฒนาชุมชนโดยจะดำเนินการ
1.เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเน้นการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค เป็นหลักส่งเสริมให้ประชาชนออกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยการพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย ลานกิจกรรม สวนธารณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ให้เพียงพอต่อความต้องการ
2.พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการในชุมชนให้มีบทบาททางสังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองโดย กระตุ้นให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม
3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเพิ่มบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน (อสม.) ในด้านการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจตรวจสอบ ดูแลสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนการควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อต่าง ๆ ไม่ให้ระบาดในเขตชุมชนเช่นไวรัสโควิด-19 ไข้เลือดออก เป็นต้น
4.สนับสนุนการจัดสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยเหลือประชาชนผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย ได้บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานให้ดีขึ้น
5.สนับสนุนการการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มในการประกอบ กิจกรรมต่าง ๆ อันจะช่วยให้เกิดผลดีต่อผู้สูงอายุ ครอบครัว และสังคม และมีโอกาสพบปะ พูดคุยระหว่างผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
6.สนับสนุนให้มีการปรับปรุงพื้นที่อ่างเก็บน้ำคูขาดให้เป็นสวนสาธารณะและลานกีฬาเพื่อ เป็นการพักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายของชุมชน
7.สนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการะพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพ ในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน
8.ส่งเสริม สนับสนุน ให้วัดและชุมชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนและเสริมสร้าง    วัฒนธรรมวิถีไทยที่ดีงาม เพื่อให้พระสงฆ์ ชาวบ้านและส่วนราชการได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการทำมาหากินและปัญหาในชีวิตอื่น ๆ ในลักษณะของสามประสาน หรือ บ-ว-ร บ้าน วัด และราชการ
9.สนับสนุนทุน เพื่อให้เกิดกิจกรรมและโครงการในแต่ละชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในการให้การดูแลบุคคลกลุ่มนี้ อีกทั้งส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น
10.สนับสนุนให้กลุ่มสตรีมีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น

5.นโยบายด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและหลักประกันความปลอดภัยของชุมชน

การเสริมสร้างความเข้มแข็งและหลักประกันความปลอดภัยของชุมชน เป็นเรื่องสำคัญต่อการดูแลรักษาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล เสริมสร้างสังคมให้มีความสมานฉันท์ ร่วมกันสร้างความรัก ความสามัคคี ให้ชุมชนมีการรวมตัวอย่างเข้มแข็ง มาร่วมคิด รวมเรียนรู้ สู่การปฏิบัติในรูปแบบที่หลากหลายตามภูมิสังคมที่เหมาะสมสอดรับกับการดำเนินชีวิต บนฐานทรัพยากร ภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมชุมชน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
1.ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างเมืองปลอดภัยให้มีเจ้าหน้าที่เวรยาม พร้อมทั้งจัดระบบบริการรับแจ้งเหตุ ภายในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึงตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อดูแลความปลอดภัย ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
2.ส่งเสริมให้มีระบบเสียงตามสายเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล และส่วนราชการต่างๆให้ประชาชนทุกคนได้ รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วอย่างทั่วถึงกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีของประชาชนในเขตเทศบาล และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
3.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างหลักประกันสุขภาพ และสวัสดิการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
4.ส่งเสริมการบริหารงานของคณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กองทุนอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ โดย เน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย พึ่งตนเอง
5.สร้างสภาพแวดล้อมและการมีส่วนร่วมป้องกันยาเสพติดให้กับชุมชน และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมให้มีคณะกรรมการ เฝ้าระวังปัญหาเด็กและเยาวชนในชุมชนของตนเอง
6.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านตำรวจหมู่บ้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชุมชนด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยงานส่วนรวมหรือกิจกรรมต่าง ๆ

6.นโยบายด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเป็นภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของเทศบาลที่จะต้องบริหารจัดการ ให้เป็นเมืองที่มีความ น่าอยู่อาศัย มีบรรยากาศที่ดี ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัย หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดผลในทางปฏิบัติ มีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้
1.พัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ให้เทศบาลคูเมืองเป็น “เมืองน่าอยู่” อย่างแท้จริง ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในเขตเมืองให้มากขึ้นด้วยการปลูกต้นไม้จำนวนมาก เพื่อให้สภาพแวดล้อมร่มรื่นสวยงาม และปลูกต้นไม้ ทดแทนต้นไม้เดิมที่อายุมาก หรือเสียหายไปรวมถึงปรับปรุงทางเท้าและเกาะกลางถนนให้เป็นสวนสวยใกล้บ้าน
2.เพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.) ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันช่วยเหลือ ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลตำบลคูเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยเทศบาลเป็นผู้สนับสนุนค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด
3.จัดระบบการรักษาความสะอาดของถนนทุกสายในเขตเทศบาลรวมถึงความสะอาดในลำคลองต่าง ๆ
4.พัฒนาสภาพความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ โดยการปรับปรุงสภาพ ภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
5.พัฒนาเทศบาลให้เป็นเมืองสะอาด ดูแลการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลให้สะอาดถูกสุขลักษณะ โดยพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ แก้ไขปัญหาขยะในเขตเมือง ด้วยแนวทาง การลดการเกิดขยะ ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อรักษาภาพแวดล้อม
6.ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7.จัดหาสถานที่ เพื่อจัดสร้างสวนสาธารณะให้เป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกายของประชาชนในชุมชน
8.ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการนำขยะ ของเสียที่เป็นปัญหาของชุมชนมาแปลงเป็นพลังงานชีวมวลก๊าซชีวภาพ และพลังงานในรูปแบบอื่น ๆ

7.นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลคูเมือง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมพัฒนา “บ้านเมืองให้น่าอยู่” ภายใต้บริบทความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและประชาชน โดยจะต้องดูแลและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ได้รับ บริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน เพื่อการจัดการบริหารจัดการเทศบาลตำบลคูเมือง ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณภาพ จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
1.พัฒนาเทศบาลตำบลคูเมือง ให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทุกระดับ นำความคิดเห็นและปัญหาของประชาชนใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายภายใต้แนวทาง “ร่วมแรงร่วมใจ สร้างบ้านเมืองของเราให้น่าอยู่” ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก รวมทั้งตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เชื่อมั่นพลังภูมิปัญญาและศักยภาพของชุมชน ให้ความสำคัญและเปิดรับการ มีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง
2.เน้นการจัดระบบวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Measurement) จากหน่วยงานภายใน และภายนอกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประเมินผลการทำงาน เป็นข้อมูล ปรับปรุงการบริหารงานและรายงานผลงานต่อประชาชน โดยจะยึดหลักปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ส่งเสริมการกระจายอำนาจไปสู่ชุมชนอย่างแท้จริง โดยจัดสรรงบประมาณสำหรับอุดหนุนกิจการ ที่ เป็นสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้บริหารจัดการ สร้างสรรค์โครงการพัฒนาตามความต้องการและความพร้อมตามศักยภาพของแต่ละชุมชน
3.พัฒนาบุคลากร มุ่งเน้นการปลูกฝังความมีวินัย ใส่ใจบริการ และการมีจิตสาธารณะแก่ บุคลากร เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล สามารถประเมินผลทั้งในแง่ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น        
4.เพิ่มประสิทธิภาพงานให้บริการประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ โดยเพิ่มจุดติดตั้งระบบเสียงตามสายที่เข้าถึงประชาชนได้ในระดับชุมชน เพื่อสื่อสารกับประชาชนให้ครอบคลุม เพื่อสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและติดต่อเทศบาลได้อย่างรวดเร็ว
5.ส่งเสริมความสามัคคีและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมคิดร่วมวางแผน โดยการจัดทำแผนชุมชนแต่ละหมู่บ้านเพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
6.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเชิงรุก ตามสมรรถนะ ค่านิยมร่วม วัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย ใส่ใจบริการ และการมีจิตสาธารณะกระตุ้นให้ บุคลากรทุกคนมีจิตสำนึกในการร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เป็นที่ยอมรับในความทุ่มเท เสียสละของบุคลากร และรู้รักสามัคคี
7.พัฒนาโครงสร้างงานและวิธีทำงานระหว่างผู้บริหารเทศบาล เจ้าหน้าที่ในทุกระดับเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย และการกระจายอำนาจ โดยใช้ระบบสารสนเทศและ เทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
8.พัฒนาบริหารจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อมุ่งให้เทศบาลคูเมืองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีการ เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง


ท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมือง และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นโยบายนี้เป็นแนวทางหลัก ที่กระผมได้แถลงต่อสภาดังกล่าวข้างต้น ในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคูเมือง เลือกให้เข้ามาทำหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคูเมือง ดังนั้น ในวาระ 4 ปี ต่อไปนี้ กระผมขอยืนยันกับท่านทั้งหลายว่ากระผมจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาแห่งนี้ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด เพื่อนำพาเทศบาลไปสู่สังคมที่รู้รัก สามัคคี มีความสุข กระผมเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และที่สำคัญอย่างยิ่งคือประชาชนในเทศบาลตำบลคูเมือง จะสามารถบริหารเทศบาลตามนโยบายที่ได้กล่าวมาให้สัมฤทธิผล สมตามเจตนารมณ์ทุกประการ กระผมพร้อมทีมงานบริหารจะเป็นผู้ประสานเพื่อขอคำแนะนำและขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ตามที่กระผมได้กล่าวมา เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลคูเมือง ให้มีความเจริญทุกด้าน ให้บ้านเมืองน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดี กินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นโยบายทั้งหมดที่ได้แถลงมานั้นเป็นกรอบและแนวทางหลักในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลคูเมือง ซึ่งผู้ที่รับผิดชอบจะต้องจัดทำแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการกำหนดรายละเอียด วิธีการ และระยะเวลาในการดำเนินการ และนำไปปฏิบัติให้บรรลุตามนโยบายที่กระผมได้แถลงไว้ต่อไป  ขอขอบคุณครับ


คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง


คำแถลงนโยบาย

นายบุญเกิด  รัตนยิ่งยง


แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลคูเมือง
ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลคูเมือง
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564