กองคลัง


นางน้องนุช จันทา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาววรรณิภา ขันติยา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ