กองคลัง


นางน้องนุช จันทา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รกษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาววันวิสา เรือนใหม่
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ