หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลคูเมือง
2 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563เทศบาลตำบลคูเมือง
3 ประกาศเทศบาลตำบลคูเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำเทศบาลตำบลคูเมือง
4 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทศทางวินัย ฯ (ฉบับที่ 5)เทศบาลตำบลคูเมือง
5 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนฯเทศบาลตำบลคูเมือง
6 ประกาศ ก.ท.จ.บุรึรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ฯ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2565เทศบาลตำบลคูเมือง
7 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล(ฉบับที่2)พ.ศ.2561เทศบาลตำบลคูเมือง
8 ประกาศ ก. กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562เทศบาลตำบลคูเมือง