ประวัติความเป็นมา

เทศบาล ตำบลคูเมือง เดิมเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลมาก่อน ซึ่งเรียกว่า “สุขาภิบาลคูเมือง” จัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่  4  มกราคม พ.ศ. 2523  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 97 ตอนที่ 25 ลงวันที่  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2523  และต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. 2542  จัดตั้งเทศบาลตำบล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116  ตอนที่ 9ก ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 เป็นผลให้สุขาภิบาลคูเมือง เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลคูเมือง ตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2542

         ปัจจุบันเทศบาลตำบลคูเมือง มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง สำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ด้วยความสะดวก ซึ่งสำนักงานดังกล่าวตั้งอยู่เลขที่  399  หมู่ที่  10  บ้านคูขาด  ถนน บุรีรัมย์ – พุทไธสง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


         

         ดวงตราเทศบาลตำบลคูเมือง