สภาพทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป


ด้านกายภาพ

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

          เทศบาล ตำบลคูเมือง เดิมเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลมาก่อน ซึ่งเรียกว่า “สุขาภิบาลคูเมือง” จัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่  4  มกราคม พ.ศ. 2523  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 97 ตอนที่ 25 ลงวันที่  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2523  และต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. 2542  จัดตั้งเทศบาลตำบล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116  ตอนที่ 9ก ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 เป็นผลให้สุขาภิบาลคูเมือง เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลคูเมือง ตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2542

         ปัจจุบันเทศบาลตำบลคูเมือง มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง สำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ด้วยความสะดวก ซึ่งสำนักงานดังกล่าวตั้งอยู่เลขที่  399  หมู่ที่  10  บ้านคูขาด  ถนน บุรีรัมย์ – พุทไธสง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


         

         ดวงตราเทศบาลตำบลคูเมือง

 

ลักษณะภูมิประเทศ

เทศบาล ตำบลคูเมือง มีพื้นที่ 7.75 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบัน (สิ้นสุด พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2559)  ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 2 ตำบล จำนวน 4 หมู่บ้านของอำเภอคูเมือง ดังนี้ ตำบลคูเมือง จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6, 10 ตำบลหนองขมาร จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 7, 10เทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ทางทิศ เหนือของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ ประมาณ 418 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอใกล้เคียง  ดังนี้

 

คูเมือง – บุรีรัมย์ 34 กิโลเมตร
คูเมือง – ลำปลาย มาศ  38 กิโลเมตร
คูเมือง – พุทไธ สง       30  กิโลเมตร
คูเมือง – กิ่งอำเภอแคน ดง  30 กิโลเมตร
คูเมือง – กิ่งอำเภอลำทะเมน ชัย 24 กิโลเมตร

 

เทศบาลตำบลคูเมือง มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด  7.75  ตารางกิโลเมตร  หรือ  เท่ากับ  4,843.75  ไร่

อาณาเขตติดต่อ เทศบาลตำบลคูเมือง  มีอาณาเขต  ดังนี้

ทิศเหนือ   ตั้งแต่ หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมลำห้วยหนองหว้า ฝั่งเหนือห่างจากด้านตะวันตกของศูนย์กลางทางหลวงหมายเลข 2074 ตอนอำเภอคูเมือง – อำเภอพุทไธสง ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 1,000 เมตร  เรียบริมลำห้วยหนองหว้า ฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันออกผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2074  ตอนอำเภอคูเมือง – อำเภอพุทไธสง ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมลำห้วยพุราช ฝั่งตะวันตก
ทิศเหนือ      ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขมาร

ทิศตะวันออก    ตั้งแต่ หลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากด้านตะวันออกเฉียงเหนือของศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมาย เลข 2074 ตอนอำเภอคูเมือง - อำเภอพุทไธสง ตร กม. 33.000 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ  1,000 เมตร
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขมารและองค์การบริหารส่วนตำบลหิน เหล็กไฟ
          

ทิศใต้  จากหลักเขตที่  3  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านทางหลวงหมายเลข  2074  ตอนอำเภอคูเมือง – อำเภอพุทไธสง ตรง กม. 33.000  ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากด้านตะวันตกเฉียงใต้ของศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2074 ตอนอำเภอคูเมือง – อำเภอพุทไธสง ตร.กม. 33.000  ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 800 เมตร
ทิศใต้  ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

ทิศตะวันตก  ทิศ ตะวันตก ตั้งแต่หลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเข้าหมู่บ้านโคกสะอาด ฟากเหนือ ห่างจากด้านตะวันตกของศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2074 ตอนอำเภอคูเมือง - อำเภอพุทไธสง ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 1,000 เมตร
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

         
ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศ  อากาศในเขตเทศบาลตำบลคูเมืองแบ่งออกได้  3  ฤดู  ได้แก่

-  ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่เดือน   พฤษภาคม – ตุลาคม  โดยได้รับอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงใต้
-  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือน   พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
-  ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่เดือน   มีนาคม – กลางเดือนพฤษภาคม  ในฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อนและแห้งแล้งมาก
-  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี  27.9 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมประมาณ  17  องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วงเดือนเมษายน  ประมาณ  40  องศาเซลเซียส

      
ลักษณะของดิน

สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย และพื้นที่ลาดชัน มีความอุดมสมบูรณ์ ต่ำปลูกพืชได้ผลผลิตน้อยกว่ามาตรฐาน

ลักษณะของแหล่งน้ำ

1) ฝายน้ำล้น   จำนวน   2   แห่ง  ได้แก่ ฝายน้ำล้นบ้านคูขาด บริเวณศาลเจ้าพ่อหลวงอุดมและฝายน้ำล้นบ้านหนองหว้า
2) สระน้ำ   จำนวน   2   แห่ง   ได้แก่   ถนนหลวงอุดม 6   จำนวน 1 แห่ง  และวัดโคกสะอาด  จำนวน  1  แห่ง
3) ลำห้วย จำนวน 1 แห่ง คือ ลำห้วยคูขาด

         
ลักษณะของไม้และป่าไม้

ป่าเต็งรัง  เป็นป่าผลัดใบที่มีไม้วงศ์ยางบางชนิดเป็นไม้เด่น ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง และยางกราด โดยทั่วไปความหนาแน่นของต้นไม้ในป่าเต่งรังจะน้อยกว่าป่าเบญจพรรณ เพราะดินตื้นกักเก็บน้ำได้น้อย มีหินบนผิวดินมาก ก่อให้เกิดความแห้งแล้ง ป่าเต็งรังเป็นสังคมพืชเด่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เกิดขึ้นที่ระดับความสูงประมาณ 50-1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีช่วงแห้งแล้งจัดเกิน 4 เดือนต่อปี ประกอบกับปริมาณน้ำฝนตกน้อยคือ 900-1,200 มิลลิเมตรต่อปีเท่านั้น

 
ด้านการเมือง/การปกครอง

เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลคูเมือง มีเขตการปกครองครอบคลุมพื้นที่ 4 หมู่บ้าน 2 ตำบล คือบ้านคูเมือง , บ้านคูขาด ตำบลคูเมือง และบ้านโคกสะอาด , บ้านหนองหว้า ตำบลหนองขมาร

 

แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง ของเทศบาลตำบลคูเมือง

 เขตการปกครอง

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมืองเมื่อวันที่  6  มีนาคม  2554

แบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน  2  เขตเลือกตั้งจำนวน  2,690  คน  อัตราผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมาโดยเฉลี่ย ร้อยละ 76.28  ข้อมูลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมือง  เขตเลือกตั้งที่  1  ผู้มาใช้สิทธิ  เฉลี่ยร้อยละ  76.62  เขตเลือกตั้งที่  2  ผู้มาใช้สิทธิ  เฉลี่ยร้อยละ  75.89  (ข้อมูลที่ : สำนักปลัดเทศบาล)

 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2554

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายก เทศมนตรี จำนวน   2,658 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือก ตั้ง จำนวน   2,004  คน
จำนวนบัตร เสีย จำนวน 24 บัตร
คิดเป็นร้อยละ  1.20      
จำนวนผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิแต่ไม่ลง คะแนน จำนวน 13 คน
คิดเป็นร้อยละ  0.65      

       

ประชากร
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
ประชากรสถิติข้อมูลประชากรในเขตเทศบาลตำบลคูเมือง

ปี พ.ศ.

 

 

 

จำนวนหลัง

คาเรือน

ความหนาแน่น

(คน/ตร.กม.)

ชาย

หญิง

รวม

2547

1,803

1,747

3,558

1,077

 

2548

1,764

1,740

3,540

1,177

 

2549

1,850

1,810

3,660

1,193

 

2550

1,842

1,777

3,619

1,225

 

2551

1,851

1,811

3,662

1,265

 

2552

1,877

1,822

3,699

1,330

 

2553

1,930

1,855

3,785

1,356

 

2554

1,859

1,846

3,730

1,389

 

2555

1,894

1,932

3,826

1,410

 

2556

1,869

1,792

3,661

1,440

 

2557

1,840

1,780

3,620

1,481

 

2558

1,818

1,766

3,584

1,518

 

2559

1,818

1,766

3,584

1,518

 

 

เทศบาลตำบลคูเมือง  มีประชากรในปัจจุบัน  สิ้นสุด ณ  มีนาคม  2559

(สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลคูเมือง)

จำนวนรวมทั้งสิ้น       3,584         คน            แยกเป็น
ชาย         1,818        คน
หญิง        1,766        คน
บ้านเรือน   1,518         หลังคาเรือน

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานและมีประชากรที่ย้ายออกไปประกอบอาชีพในเขต ต่างจังหวัดจำนวนมากเนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ และปัญหาฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้เกิดสภาวะแห้งแล้ง ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายมาก จึงทำให้ประชาชนดินทางไปทำงานในกรุงเทพฯเพื่อหาเงินมาใช้ในการดำรงชีพ

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

1-10

273

239

512

11-20

270

241

511

21-30

262

259

521

31-40

297

298

595

41-50

300

280

580

51-60

221

248

469

61-70

126

144

270