การบริการขั้นพื้นฐาน

 

ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง

ถนนทาง หลวง จำนวน 3 สาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.) จำนวน   27 สาย
ถนนลงหิน คลุก จำนวน   9 สาย
ถนน ลูกรัง   จำนวน - สาย
ถนน ดิน    จำนวน   - สาย


สภาพถนนในเขตเทศบาล  ปัจจุบันส่วนมากอยู่ในสภาพดี การเดินทางติดต่อกับจังหวัดโดยใช้ถนนลาดยาง  การติดต่อกับอำเภอใกล้เคียงถือได้ว่าสะดวกสบายพอสมควร

(ที่มา : ข้อมูลสำรวจขั้นปฐมภูมิกองช่าง ณ  สิ้นสุด มีนาคม  2559)

          
การไฟฟ้า

เทศบาลตำบลคูเมืองมีไฟฟ้าเข้าถึงครบทุกหมู่บ้านมีที่ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าประมาณ  1,224  หลังคาเรือน ( ที่มา :  ข้อมูลสำรวจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ สิ้นสุดมีนาคม ปี 2559 )  ไฟฟ้าสาธารณะจำนวน  337 ดวง ( ที่มา  :  ข้อมูลสำรวจ กองช่าง ณ สิ้นสุดมีนาคม ปี 2559 )

            
การประปา

เทศบาลตำบลคูเมือง มีที่ทำการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน  1  แห่ง จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาประมาณ  737  หลังคาเรือน

         
โทรศัพท์

ระบบโทรคมนาคม หมายถึง ระบบการสื่อสารที่มีการให้บริการ เช่น โทรศัพท์ และการสื่อสารอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

1. โทรศัพท์ส่วนบุคคล จำนวน    2,022  เลขหมาย
2. โทรศัพท์ สาธารณะ            จำนวน       12   ตู้

            
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ระบบโทรคมนาคม หมายถึง ระบบการสื่อสารที่มีการให้บริการ เช่น โทรศัพท์ และไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

  1.ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน         1   แห่ง