ข้อมูลประชากร

 

ประชากร
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
ประชากรสถิติข้อมูลประชากรในเขตเทศบาลตำบลคูเมือง

ปี พ.ศ.       จำนวนหลังคาเรือน ความหนาแน่น(คน / ตร.กม.)
  ชาย หญิง รวม    
2547 1,803  1,747  3,558 1,077  
2548 1,764  1,740  3,540 1,177  
2549 1,850  1,810  3,660 1,193  
2550 1,842  1,777  3,619 1,225  
2551 1,851 1,811  3,662 1,265  
2552 1,877  1,822  3,699 1,330  
2553 1,930  1,855  3,785 1,356  
2554 1,859  1,846  3,730 1,389  
2555 1,894  1,932  3,826 1,410  
2556 1,869  1,792  3,661 1,440  
2557 1,840  1,780  3,620 1,481  
2558 1,818  1,766  3,584 1,518  
2559 1,818  1,766  3,584 1,518  

 

เทศบาลตำบลคูเมือง  มีประชากรในปัจจุบัน  สิ้นสุด ณ  มีนาคม  2559

(สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลคูเมือง)

จำนวนรวมทั้งสิ้น       3,584         คน            แยกเป็น
ชาย         1,818        คน
หญิง        1,766        คน
บ้านเรือน   1,518         หลังคาเรือน

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานและมีประชากรที่ย้ายออกไปประกอบอาชีพในเขต ต่างจังหวัดจำนวนมากเนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ และปัญหาฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้เกิดสภาวะแห้งแล้ง ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายมาก จึงทำให้ประชาชนดินทางไปทำงานในกรุงเทพฯเพื่อหาเงินมาใช้ในการดำรงชีพ

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
1-10 273 239 512
11-20 270 241 511
21-30 262 259 521
31-40 297 298 595
41-50 300 280 580
51-60 221 248 469
61-70 126 144 270