สภาพทางเศรษฐกิจ


ระบบเศรษฐกิจ

การเกษตร

     ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคูเมือง โดยทั่วไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง ในพื้นที่ส่วนให้จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น

    การเกษตรกรรม ได้แก่  ทำไร่  ทำนา  ทำสวนข้าวโพด  ปลูกผัก
    ร้านขายของชำ
    ปศุสัตว์ ได้แก่  เลี้ยงไก่ฟาร์ม  โค กระบือ  เป็ด  สุกร
    การบริการอื่นๆ

รายได้เฉลี่ยของประชากร  คิดเป็น  35,000.-  บาท/คน/ปี
     

การประมง

  ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคูเมือง โดยทั่วไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง ในพื้นที่ส่วนให้จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

          
การปศุสัตว์

   สำหรับการปศุสัตว์ ในเขตเทศบาลตำบลคูเมือง ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์  ได้แก่  โค กระบือ สุกร  เป็ดและไก่

         
การบริการ

    สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
    สถานีบริการน้ำมัน จำนวน    3  แห่ง
    ตลาดสด จำนวน    1  แห่ง
    ตลาดไนท์บลาซ่า จำนวน    1  แห่ง
    ร้านค้าทั่วไป จำนวน   70  แห่ง
    สถานประกอบการเทศพาณิชย์
    1. โรงฆ่าสัตว์ จำนวน    -    แห่ง
    2. สถานธนานุบาล จำนวน    -    แห่ง
    สถานประกอบการด้านบริการ
            ธนาคาร                           จำนวน   2    แห่ง
            สถานที่จำหน่าย อาหาร          จำนวน   6    แห่ง
            ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข

         
การท่องเที่ยว

     ปัจจุบันในเขตเทศบาลตำบลคูเมืองมีศูนย์วัฒนธรรมไม้กลายเป็นหินตั้งอยู่ติด ถนนทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2074 ด้านหลังติดกับอ่างเก็บน้ำบ้านคูขาด และศาลเจ้าพ่อหลวงอุดมซึ่งเป็นที่เคารพกราบไหว้ของประชาชนอำเภอคูเมือง และยังมีเพลาเพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์แคมป์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศึกษา ริมถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ 32 กิโลเมตร ซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนและแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบแห่งเดียงในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภายในมีบูติค รีสอร์ท สถานที่จัดสัมมนา จัดทัศนศึกษาแบบพักแรม และแบบเช้าไปเย็นกลับสำหรับเยาวชน ประกอบไปด้วยหลากหลายโซน เช่น

        - โซนต้อนรับ  ชั้นล่างเป็นห้องโถงรับรอง พักผ่อน และมุมกาแฟ ส่วนชั้นบนเป็นห้องสัมมนาขนาดใหญ่และขนาดเล็ก จัดสัมมนา สำหรับ 50, 100 หรือ 150 ท่าน และยังมีห้องสำหรับการจัดงานจัดเลี้ยง
         - โซนของที่ระลึกจากทั่วโลกและจากทุกภาคของไทย
         - โซนสำหรับเด็ก  ซึ่งเด็กสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้มากมาย และยังมีมุมนิทาน นับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กเล็กเพื่อเสริมพัฒนาการทางการเรียนรู้ให้ กับเด็กไทย
          - โซนสวนสไตล์อังกฤษ  เป็นการจัดสวนที่เน้นพันธ์ไม้ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนับว่าเป็นสถาน ที่  ที่น่าสัมผัสอีกที่หนึ่งในเมืองไทย

           นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายโซนที่น่าสนใจ  และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รอให้ทุกคนมาสัมผัส ณ เพลาเพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์แคมป์

 
อุตสาหกรรม

ลักษณะอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลคูเมืองโดย ส่วนใหญ่แล้วยังเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือนอุตสาหกรรม ที่ประกอบการอยู่ในเขตเทศบาล ได้แก่

    โรงสีข้าว จำนวน   2    แห่ง
    โรงงานผลิตน้ำดื่ม จำนวน   4    แห่ง

         
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

 ลักษณะการพาณิชย์และ กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลคูเมืองโดยส่วนใหญ่แล้วยังเป็นกลุ่มอาชีพขนาดย่อม หรือในครัวเรือนที่ประกอบการอยู่ในเขตเทศบาล ได้แก่

       1.การเพาะกล้ายูคาลิปตัส
       2.การปลูกข้าวโพดหวาน

 

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

    พื้นที่การเกษตรหมู่ 6 บ้านคูเมือง จำนวน 230.25 ไร่
    พื้นที่การเกษตรหมู่ 7 บ้านโคกสะอาด จำนวน     142 ไร่
    พื้นที่การเกษตรหมู่ 10 บ้านหนองหว้า จำนวน     129 ไร่

         
ข้อมูลด้านการเกษตร

     ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคูเมือง โดยทั่วไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง ในพื้นที่ส่วนให้จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น

    การเกษตรกรรม ได้แก่ ทำไร่  ทำนา  ทำสวนข้าวโพด  ปลูกผัก
    ปศุสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงไก่ฟาร์ม  โค กระบือ  เป็ด  สุกร

         
ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

    ฝายน้ำล้น จำนวน   2   แห่ง  ได้แก่ ฝายน้ำล้นบ้านคูขาด   บริเวณศาลเจ้าพ่อหลวงอุดมและฝายน้ำล้นบ้านหนองหว้า
    สระน้ำ   จำนวน   2   แห่ง   ได้แก่   ถนนหลวงอุดม 6   จำนวน 1 แห่ง และวัดโคกสะอาด  จำนวน  1  แห่ง

    ลำห้วย จำนวน 1 แห่ง คือ ลำห้วยคูขาด

         
ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

     อ่างเก็บน้ำคูขาด

 

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

การนับถือศาสนา

    ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.90 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลคูเมือง วัดจำนวน 5 วัด ได้แก่ วัดคูเมือง  วัดป่าคูเมืองวัดโพธิศรีวราราม  วัดป่าหนองหว้า  วัดบ้านโคกสะอาด
    ผู้นับถือศาสนาอื่น ร้อยละ 0.10 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลคูเมือง

          
ประเพณีและงานประจำปี

ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลคูเมือง มีดังนี้

1. ประเพณี  ลอยกระทง    ประมาณเดือน พฤศจิกายน

กิจกรรมสังเขป  มีการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประกวดขบวนแห่  ประกวดนางนพมาศ จัดทำกระทงประกวดแข่งขันกันแต่ละชุมชน   ฯลฯ

    ประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่  เดือนมกราคม  มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล
    ประเพณีจัดงานฉลองศาลเจ้าพ่อหลวงอุดม ประมาณต้นเดือนเมษายน  มีกิจกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองศาลเจ้าพ่อหลวงอุดม
    ประเพณี สงกรานต์ประมาณเดือน  เมษายน

กิจกรรมสังเขป  มีการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์  จัดรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  สรงน้ำพระภิกษุ  สรงน้ำพระพุทธรูป

    ประเพณีงานเข้าพรรษา   ประมาณเดือน กรกฎาคม

กิจกรรมสังเขป มีการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาไปถวายให้วัดต่างๆ

ในเขตเทศบาล

    ประเพณี งานวันออกพรรษา    ประมาณเดือน  ตุลาคม

กิจกรรมสังเขป  จะมีการจัดงานที่วัดต่างๆ ตามชุมชน โดยมีประชาชนหรือชาวบ้านร่วมกันจัดงาน มีมหรสพฉลอง และมีการละเล่นต่าง เพื่อหารายได้เข้าวัด ฯลฯ

    งานรัฐพิธี 5 ธันวามหาราช ประมาณเดือน ธันวาคม

กิจกรรมสังเขป  มีการจัดงานทำบุญตักบาตรเฉลิมฉลองติดไฟฟ้าประดับทั่วทุกชุมชนและหน่วยงานราชการ ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกัน ฯลฯ

    งานรัฐพิธี 12 สิงหามหาราชินี    ประมาณเดือน สิงหาคม

กิจกรรมสังเขป  มีการจัดงานทำบุญตักบาตรเฉลิมฉลองติดไฟฟ้าประดับทั่วทุกชุมชนและหน่วยงานราชการ ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกัน ฯลฯ

         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

- ภาษาอีสาน

          
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

-ข้าวโพดหวานและเป็ดย่างคูเมือง

 
ทรัพยากรธรรมชาติ

  น้ำ

- ฝายน้ำล้นบ้านคูขาดบริเวณศาลเจ้าพ่อหลวงอุดมและฝายน้ำล้นบ้านหนองหว้า

          
ป่าไม้

- สวนป่าดงเค็ง

      
ภูเขา

 -

         
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

- ดี

 

อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย)