กองการศึกษา


นางสุภาพร ดงสิงห์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายกฤษณภัทร โกตถา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางพัชรี กั้นไธสง
ครู

นางมะลิ ตอรบรัมย์
ครู

นางสาวสังวาลย์ อนุพันธ์
ครู

นางอนงค์ สมศรี
ครู