กองการศึกษา


นางสุภาพร ดงสิงห์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางพัชรี กั้นไธสง
ครู

นางมะลิ ตอรบรัมย์
ครู

นางวลัยวรรณ กาญจนะ
ครู

นางสาวสังวาลย์ อนุพันธ์
ครู

นางอนงค์ สมศรี
ครู

นายกฤษณภัทร โกตถา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน