ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ผ่านทางระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

29 ส.ค. 65 314