ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 044-699063 วิสัยทัศน์ : เทศบาลตำบลคูเมือง  มีระบบบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม  สภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาดร่มรื่น  เศรษฐกิจมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ


ร้องเรียนร้องทุกข์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
342
เดือนที่แล้ว
625
ปีนี้
4,575
ปีที่แล้ว
727
ทั้งหมด
5,303
ไอพี ของคุณ
3.92.92.168
ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.254315 ส.ค. 2562
2รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 256020 มิ.ย. 2562
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.256120 มิ.ย. 2562
4พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256220 มิ.ย. 2562
5พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติ่ม20 มิ.ย. 2562
6พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.256220 มิ.ย. 2562
7พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น20 มิ.ย. 2562
8พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ20 มิ.ย. 2562
9พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบ้านเมืองที่ดี(ฉบับที่2)20 มิ.ย. 2562

1