ประกาศ/คำสั่ง

คำสั่งเทศบาลตำบลคูเมือง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

1 ก.ค. 65 560