ประกาศ/คำสั่ง

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลคูเมือง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

เทศบาลตำบลคูเมือง    

13 ก.ย. 64 85