ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 044-699063 วิสัยทัศน์ : เทศบาลตำบลคูเมือง  มีระบบบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม  สภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาดร่มรื่น  เศรษฐกิจมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม  มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ


สขร

ร้องเรียนร้องทุกข์

แบบสำรวจความคิดเห็น

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 08/09/2561
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
771
เดือนที่แล้ว
1,090
ปีนี้
5,859
ปีที่แล้ว
11,094
ทั้งหมด
23,335
ไอพี ของคุณ
3.236.117.38
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป

      

                                                                                                              

ด้านกายภาพ

 

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

          เทศบาลตำบลคูเมือง เดิมเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลมาก่อน ซึ่งเรียกว่า “สุขาภิบาลคูเมือง” จัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่  4  มกราคม พ.ศ. 2523  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 97 ตอนที่ 25 ลงวันที่  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2523  และต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. 2542  จัดตั้งเทศบาลตำบล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116  ตอนที่ 9ก ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 เป็นผลให้สุขาภิบาลคูเมือง เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลคูเมือง ตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2542

 

         ปัจจุบันเทศบาลตำบลคูเมือง มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง สำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ด้วยความสะดวก ซึ่งสำนักงานดังกล่าวตั้งอยู่เลขที่  399  หมู่ที่  10  บ้านคูขาด  ถนน บุรีรัมย์ – พุทไธสง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ดวงตราเทศบาลตำบลคูเมือง

 

ลักษณะภูมิประเทศ

          เทศบาลตำบลคูเมือง มีพื้นที่ 7.75 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบัน (สิ้นสุด พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2559)  ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 2 ตำบล จำนวน 4 หมู่บ้านของอำเภอคูเมือง ดังนี้ ตำบลคูเมือง จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6, 10 ตำบลหนองขมาร จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 7, 10

         เทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ทางทิศ เหนือของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ ประมาณ 418 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอใกล้เคียง  ดังนี้

                   คูเมือง – บุรีรัมย์                                        34  กิโลเมตร

                   คูเมือง – ลำปลายมาศ                                 38  กิโลเมตร

                   คูเมือง – พุทไธสง                                       30  กิโลเมตร

                   คูเมือง – กิ่งอำเภอแคนดง                              30  กิโลเมตร

                   คูเมือง – กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย                        24  กิโลเมตร

 

     เทศบาลตำบลคูเมือง มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด  7.75  ตารางกิโลเมตร  หรือ  เท่ากับ  4,843.75  ไร่

          อาณาเขตติดต่อ เทศบาลตำบลคูเมือง  มีอาณาเขต  ดังนี้

       ทิศเหนือ   ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมลำห้วยหนองหว้า ฝั่งเหนือห่างจากด้านตะวันตกของศูนย์กลางทางหลวงหมายเลข 2074 ตอนอำเภอคูเมือง – อำเภอพุทไธสง ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 1,000 เมตร  เรียบริมลำห้วยหนองหว้า ฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันออกผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2074  ตอนอำเภอคูเมือง – อำเภอพุทไธสง ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมลำห้วยพุราช ฝั่งตะวันตก

        ทิศเหนือ      ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขมาร

      

      ทิศตะวันออก    ตั้งแต่หลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากด้านตะวันออกเฉียงเหนือของศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2074 ตอนอำเภอคูเมือง - อำเภอพุทไธสง ตร กม. 33.000 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ  1,000 เมตร

      ทิศตะวันออก    ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขมารและองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

   

               

      ทิศใต้  จากหลักเขตที่  3  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านทางหลวงหมายเลข  2074  ตอนอำเภอคูเมือง – อำเภอพุทไธสง ตรง กม. 33.000  ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากด้านตะวันตกเฉียงใต้ของศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2074 ตอนอำเภอคูเมือง – อำเภอพุทไธสง ตร.กม. 33.000  ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 800 เมตร

      ทิศใต้  ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

       

      ทิศตะวันตก             ทิศตะวันตก ตั้งแต่หลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเข้าหมู่บ้านโคกสะอาด ฟากเหนือ ห่างจากด้านตะวันตกของศูนย์กลางทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2074 ตอนอำเภอคูเมือง - อำเภอพุทไธสง ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 1,000 เมตร

ทิศตะวันตก             ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

         

ลักษณะภูมิอากาศ

      สภาพภูมิอากาศ  อากาศในเขตเทศบาลตำบลคูเมืองแบ่งออกได้  3  ฤดู  ได้แก่

     -  ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่เดือน   พฤษภาคม – ตุลาคม  โดยได้รับอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงใต้

     -  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือน   พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

     - ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่เดือน   มีนาคม – กลางเดือนพฤษภาคม  ในฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อนและแห้งแล้งมาก

                    -  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี  27.9 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมประมาณ  17  องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วงเดือนเมษายน  ประมาณ  40  องศาเซลเซียส

         

ลักษณะของดิน

     สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย และพื้นที่ลาดชัน มีความอุดมสมบูรณ์ ต่ำปลูกพืชได้ผลผลิตน้อยกว่ามาตรฐาน

         

ลักษณะของแหล่งน้ำ

     1) ฝายน้ำล้น   จำนวน   2   แห่ง  ได้แก่ ฝายน้ำล้นบ้านคูขาด บริเวณศาลเจ้าพ่อหลวงอุดม

และฝายน้ำล้นบ้านหนองหว้า

     2) สระน้ำ   จำนวน   2   แห่ง   ได้แก่   ถนนหลวงอุดม 6   จำนวน 1 แห่ง

และวัดโคกสะอาด  จำนวน  1  แห่ง

     3) ลำห้วย จำนวน 1 แห่ง คือ ลำห้วยคูขาด

         

ลักษณะของไม้และป่าไม้

      ป่าเต็งรัง  เป็นป่าผลัดใบที่มีไม้วงศ์ยางบางชนิดเป็นไม้เด่น ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง และยางกราด โดยทั่วไปความหนาแน่นของต้นไม้ในป่าเต่งรังจะน้อยกว่าป่าเบญจพรรณ เพราะดินตื้นกักเก็บน้ำได้น้อย มีหินบนผิวดินมาก ก่อให้เกิดความแห้งแล้ง ป่าเต็งรังเป็นสังคมพืชเด่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เกิดขึ้นที่ระดับความสูงประมาณ 50-1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีช่วงแห้งแล้งจัดเกิน 4 เดือนต่อปี ประกอบกับปริมาณน้ำฝนตกน้อยคือ 900-1,200 มิลลิเมตรต่อปีเท่านั้น

 

 ด้านการเมือง/การปกครอง

 

เขตการปกครอง

       เทศบาลตำบลคูเมือง มีเขตการปกครองครอบคลุมพื้นที่ 4 หมู่บ้าน 2 ตำบล คือบ้านคูเมือง , บ้านคูขาด ตำบลคูเมือง และบ้านโคกสะอาด , บ้านหนองหว้า ตำบลหนองขมาร

 

แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง ของเทศบาลตำบลคูเมือง

 

เขตการปกครอง

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมืองเมื่อวันที่  6  มีนาคม  2554

     แบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน  2  เขตเลือกตั้งจำนวน  2,690  คน  อัตราผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมาโดยเฉลี่ย ร้อยละ 76.28  ข้อมูลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคูเมือง  เขตเลือกตั้งที่  1  ผู้มาใช้สิทธิ  เฉลี่ยร้อยละ  76.62  เขตเลือกตั้งที่  2  ผู้มาใช้สิทธิ  เฉลี่ยร้อยละ  75.89  (ข้อมูลที่ : สำนักปลัดเทศบาล)

 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2554

                   จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี                       จำนวน   2,658  คน

                   จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง                                    จำนวน   2,004  คน

                   จำนวนบัตรเสีย                                                 จำนวน       24  บัตร

                   คิดเป็นร้อยละ  1.20

                   จำนวนผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิแต่ไม่ลงคะแนน               จำนวน       13  คน

                   คิดเป็นร้อยละ  0.65

 

ประชากร

         

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ประชากรสถิติข้อมูลประชากรในเขตเทศบาลตำบลคูเมือง

 

ปี พ.ศ.

 

 

 

จำนวนหลัง

คาเรือน

ความหนาแน่น

(คน/ตร.กม.)

ชาย

หญิง

รวม

2547

1,803

1,747

3,558

1,077

 

2548

1,764

1,740

3,540

1,177

 

2549

1,850

1,810

3,660

1,193

 

2550

1,842

1,777

3,619

1,225

 

2551

1,851

1,811

3,662

1,265

 

2552

1,877

1,822

3,699

1,330

 

2553

1,930

1,855

3,785

1,356

 

2554

1,859

1,846

3,730

1,389

 

2555

1,894

1,932

3,826

1,410

 

2556

1,869

1,792

3,661

1,440

 

2557

1,840

1,780

3,620

1,481

 

2558

1,818

1,766

3,584

1,518

 

2559

1,818

1,766

3,584

1,518

 

 

เทศบาลตำบลคูเมือง  มีประชากรในปัจจุบัน  สิ้นสุด ณ  มีนาคม  2559

(สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลคูเมือง)

จำนวนรวมทั้งสิ้น       3,584         คน            แยกเป็น

ชาย         1,818        คน

หญิง        1,766        คน

บ้านเรือน   1,518         หลังคาเรือน

    ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานและมีประชากรที่ย้ายออกไปประกอบอาชีพในเขตต่างจังหวัดจำนวนมากเนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ และปัญหาฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้เกิดสภาวะแห้งแล้ง ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายมาก จึงทำให้ประชาชนดินทางไปทำงานในกรุงเทพฯเพื่อหาเงินมาใช้ในการดำรงชีพ

 

ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

1-10

273

239

512

11-20

270

241

511

21-30

262

259

521

31-40

297

298

595

41-50

300

280

580

51-60

221

248

469

61-70

126

144

270

 

สภาพทางสังคม

 

การศึกษา

ด้านการศึกษาที่มีสถานที่หรือมีกิจกรรมที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลคูเมืองมี ดังนี้

สังกัด

ท้องถิ่น

สพฐ.

กรมสามัญฯ

อาชีวฯ

รวม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

 

 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน

1

-

-

-

1

ระดับก่อนประถมศึกษา

 

 

 

 

 

 

1) จำนวนโรงเรียน

1

1

-

-

2

2) จำนวนห้องเรียน

5

4

-

-

9

3) จำนวนนักเรียน

82

153

-

-

235

4) จำนวนครู อาจารย์

5

-

-

-

5

ระดับประถมศึกษา

 

 

 

 

 

 

1) จำนวนโรงเรียน

-

2

-

-

2

2) จำนวนห้องเรียน

-

16

-

-

16

3) จำนวนนักเรียน

-

416

-

-

416

4) จำนวนครู อาจารย์

-

-

-

-

-

ระดับมัธยมศึกษา

 

 

 

 

 

 

1) จำนวนโรงเรียน

-

-

1

-

1

2) จำนวนห้องเรียน

-

-

35

-

35

3) จำนวนนักเรียน

-

-

1,257

-

1,257

4) จำนวนครู อาจารย์

-

-

67

-

67

ระดับมัธยมศึกษา

 

 

 

 

 

 

1) จำนวนโรงเรียน

-

-

-

1

1

2) จำนวนห้องเรียน

-

-

-

25

35

3) จำนวนนักเรียน

-

-

-

1,161

1,161

 

 สาธารณสุข (ข้อมูล  ณ  เดือนมีนาคม  2559  โรงพยาบาลคูเมือง)

      1)  โรงพยาบาลในเขตพื้นที่สังกัดรัฐบาล              จำนวน  1 แห่ง

      2)  บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตพื้นที่

                                  - แพทย์                                 จำนวน  5  คน

                                  - ทันตแพทย์                            จำนวน  5  คน

                                  - เภสัชกร                               จำนวน  5  คน

                                  - พยาบาล                              จำนวน  48 คน

                                  - พยาบาล                              จำนวน   -  คน

                                  - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน       จำนวน  1  คน

                                  - เภสัชกร(ลูกจ้างชั่วคราว)             จำนวน  1  คน

                                  - พยาบาลเทคนิค(ลูกจ้างชั่วคราว)     จำนวน  -  คน

                                  - ลูกจ้างประจำ                        จำนวน 15 คน

      3)  ขนาดของสถานบริการสาธารณสุข               จำนวน 60 เตียง

 

อาชญากรรม (ข้อมูล  ณ  เดือนมีนาคม  2559  สถานีตำรวจภูธรคูเมือง)

                   1)  สถานีตำรวจภูธรในเขตพื้นที่                       จำนวน  1 แห่ง

                   2)  บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานีตำรวจภูธรคูเมือง

                   -ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรคูเมือง

                   -รองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรคูเมือง

         

ยาเสพติด

    เทศบาลตำบลคูเมืองได้คัดกรองผู้ติดยาเสพติดและได้มีการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติดจำนวน 3 ราย

         

การสังคมสงเคราะห์

     เทศบาลตำบลคูเมืองได้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ  จำนวน 365 ราย   ผู้พิการ  จำนวน 66 รายและผู้ป่วยเอดส์  จำนวน 5 ราย

 

ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง

 1. ถนนทางหลวง                                      จำนวน    3    สาย
 2. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.)                 จำนวน   27   สาย
 3. ถนนลงหินคลุก                                     จำนวน    9    สาย
 4. ถนนลูกรัง                                           จำนวน     -    สาย
 5. ถนนดิน                                             จำนวน    -     สาย

สภาพถนนในเขตเทศบาล  ปัจจุบันส่วนมากอยู่ในสภาพดี การเดินทางติดต่อกับจังหวัดโดยใช้ถนนลาดยาง  การติดต่อกับอำเภอใกล้เคียงถือได้ว่าสะดวกสบายพอสมควร

(ที่มา : ข้อมูลสำรวจขั้นปฐมภูมิกองช่าง ณ  สิ้นสุด มีนาคม  2559)

            

การไฟฟ้า

    เทศบาลตำบลคูเมืองมีไฟฟ้าเข้าถึงครบทุกหมู่บ้านมีที่ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 1 แห่ง  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าประมาณ  1,224  หลังคาเรือน ( ที่มา :  ข้อมูลสำรวจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ สิ้นสุดมีนาคม ปี 2559 )  ไฟฟ้าสาธารณะจำนวน  337 ดวง ( ที่มา  :  ข้อมูลสำรวจ กองช่าง ณ สิ้นสุดมีนาคม ปี 2559 )

            

การประปา

    เทศบาลตำบลคูเมือง มีที่ทำการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน  1  แห่ง จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาประมาณ  737  หลังคาเรือน

            

โทรศัพท์

      ระบบโทรคมนาคม หมายถึง ระบบการสื่อสารที่มีการให้บริการ เช่น โทรศัพท์ และการสื่อสารอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

 1. 1. โทรศัพท์ส่วนบุคคล จำนวน    2,022  เลขหมาย
 2. 2. โทรศัพท์สาธารณะ                                 จำนวน       12   ตู้

            

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

     ระบบโทรคมนาคม หมายถึง ระบบการสื่อสารที่มีการให้บริการ เช่น โทรศัพท์ และไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

  1.ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน         1   แห่ง

 

ระบบเศรษฐกิจ

การเกษตร

     ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคูเมือง โดยทั่วไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง ในพื้นที่ส่วนให้จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น

 • การเกษตรกรรม ได้แก่  ทำไร่  ทำนา  ทำสวนข้าวโพด  ปลูกผัก
 • ร้านขายของชำ
 • ปศุสัตว์ ได้แก่  เลี้ยงไก่ฟาร์ม  โค กระบือ  เป็ด  สุกร
 • การบริการอื่นๆ

รายได้เฉลี่ยของประชากร  คิดเป็น  35,000.-  บาท/คน/ปี

         

การประมง

  ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคูเมือง โดยทั่วไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง ในพื้นที่ส่วนให้จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

          

การปศุสัตว์

   สำหรับการปศุสัตว์ ในเขตเทศบาลตำบลคูเมือง ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์  ได้แก่  โค กระบือ สุกร  เป็ดและไก่

         

การบริการ

 1. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
 2. สถานีบริการน้ำมัน จำนวน    3  แห่ง
 3. ตลาดสด จำนวน    1  แห่ง
 4. ตลาดไนท์บลาซ่า จำนวน    1  แห่ง
 5. ร้านค้าทั่วไป จำนวน   70  แห่ง
 6. สถานประกอบการเทศพาณิชย์
 7. 1. โรงฆ่าสัตว์ จำนวน    -    แห่ง
 8. 2. สถานธนานุบาล จำนวน    -    แห่ง
 9. สถานประกอบการด้านบริการ

            ธนาคาร                           จำนวน   2    แห่ง

            สถานที่จำหน่ายอาหาร          จำนวน   6    แห่ง

            ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข

         

การท่องเที่ยว

     ปัจจุบันในเขตเทศบาลตำบลคูเมืองมีศูนย์วัฒนธรรมไม้กลายเป็นหินตั้งอยู่ติดถนนทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2074 ด้านหลังติดกับอ่างเก็บน้ำบ้านคูขาด และศาลเจ้าพ่อหลวงอุดมซึ่งเป็นที่เคารพกราบไหว้ของประชาชนอำเภอคูเมือง และยังมีเพลาเพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์แคมป์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศึกษา ริมถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ 32 กิโลเมตร ซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนและแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบแห่งเดียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในมีบูติค รีสอร์ท สถานที่จัดสัมมนา จัดทัศนศึกษาแบบพักแรม และแบบเช้าไปเย็นกลับสำหรับเยาวชน ประกอบไปด้วยหลากหลายโซน เช่น

        - โซนต้อนรับ  ชั้นล่างเป็นห้องโถงรับรอง พักผ่อน และมุมกาแฟ ส่วนชั้นบนเป็นห้องสัมมนาขนาดใหญ่และขนาดเล็ก จัดสัมมนา สำหรับ 50, 100 หรือ 150 ท่าน และยังมีห้องสำหรับการจัดงานจัดเลี้ยง

 

         - โซนของที่ระลึกจากทั่วโลกและจากทุกภาคของไทย

         - โซนสำหรับเด็ก  ซึ่งเด็กสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้มากมาย และยังมีมุมนิทาน นับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กเล็กเพื่อเสริมพัฒนาการทางการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย

          - โซนสวนสไตล์อังกฤษ  เป็นการจัดสวนที่เน้นพันธ์ไม้ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนับว่าเป็นสถานที่  ที่น่าสัมผัสอีกที่หนึ่งในเมืองไทย

           นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายโซนที่น่าสนใจ  และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รอให้ทุกคนมาสัมผัส ณ เพลาเพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์แคมป์

 

อุตสาหกรรม

ลักษณะอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลคูเมืองโดยส่วนใหญ่แล้วยังเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือนอุตสาหกรรมที่ประกอบการอยู่ในเขตเทศบาล ได้แก่

 1. โรงสีข้าว จำนวน   2    แห่ง
 2. โรงงานผลิตน้ำดื่ม จำนวน   4    แห่ง

          

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

 ลักษณะการพาณิชย์และกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตำบลคูเมืองโดยส่วนใหญ่แล้วยังเป็นกลุ่มอาชีพขนาดย่อมหรือในครัวเรือนที่ประกอบการอยู่ในเขตเทศบาล ได้แก่

                   1.การเพาะกล้ายูคาลิปตัส

                   2.การปลูกข้าวโพดหวาน

 

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

 1. พื้นที่การเกษตรหมู่ 6 บ้านคูเมือง จำนวน 230.25 ไร่
 2. พื้นที่การเกษตรหมู่ 7 บ้านโคกสะอาด จำนวน     142 ไร่
 3. พื้นที่การเกษตรหมู่ 10 บ้านหนองหว้า จำนวน     129 ไร่

         

ข้อมูลด้านการเกษตร

     ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคูเมือง โดยทั่วไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง ในพื้นที่ส่วนให้จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น

 1. การเกษตรกรรม ได้แก่ ทำไร่  ทำนา  ทำสวนข้าวโพด  ปลูกผัก
 2. ปศุสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงไก่ฟาร์ม  โค กระบือ  เป็ด  สุกร

         

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

 1. ฝายน้ำล้น จำนวน   2   แห่ง  ได้แก่ ฝายน้ำล้นบ้านคูขาด   บริเวณศาลเจ้าพ่อหลวงอุดมและฝายน้ำล้นบ้านหนองหว้า
 2. สระน้ำ   จำนวน   2   แห่ง   ได้แก่   ถนนหลวงอุดม 6   จำนวน 1 แห่ง และวัดโคกสะอาด  จำนวน  1  แห่ง
 1. ลำห้วย จำนวน 1 แห่ง คือ ลำห้วยคูขาด

         

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

     อ่างเก็บน้ำคูขาด

 

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

การนับถือศาสนา

 1. ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.90 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลคูเมือง วัดจำนวน 5 วัด ได้แก่ วัดคูเมือง  วัดป่าคูเมืองวัดโพธิศรีวราราม  วัดป่าหนองหว้า  วัดบ้านโคกสะอาด
 2. ผู้นับถือศาสนาอื่น ร้อยละ 0.10 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลคูเมือง

          

ประเพณีและงานประจำปี

ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลคูเมือง มีดังนี้

1. ประเพณี  ลอยกระทง    ประมาณเดือน พฤศจิกายน

กิจกรรมสังเขป  มีการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประกวดขบวนแห่  ประกวดนางนพมาศ จัดทำกระทงประกวดแข่งขันกันแต่ละชุมชน   ฯลฯ

 1. ประเพณีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่  เดือนมกราคม  มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล
 2. ประเพณีจัดงานฉลองศาลเจ้าพ่อหลวงอุดม ประมาณต้นเดือนเมษายน  มีกิจกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองศาลเจ้าพ่อหลวงอุดม
 3. ประเพณี สงกรานต์ประมาณเดือน  เมษายน

กิจกรรมสังเขป  มีการจัดขบวนแห่นางสงกรานต์  จัดรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  สรงน้ำพระภิกษุ  สรงน้ำพระพุทธรูป

 1. ประเพณีงานเข้าพรรษา   ประมาณเดือน กรกฎาคม

กิจกรรมสังเขป มีการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาไปถวายให้วัดต่างๆ

ในเขตเทศบาล

 1. ประเพณี งานวันออกพรรษา    ประมาณเดือน  ตุลาคม

กิจกรรมสังเขป  จะมีการจัดงานที่วัดต่างๆ ตามชุมชน โดยมีประชาชนหรือชาวบ้านร่วมกันจัดงาน มีมหรสพฉลอง และมีการละเล่นต่าง เพื่อหารายได้เข้าวัด ฯลฯ

 1. งานรัฐพิธี 5 ธันวามหาราช ประมาณเดือน ธันวาคม

กิจกรรมสังเขป  มีการจัดงานทำบุญตักบาตรเฉลิมฉลองติดไฟฟ้าประดับทั่วทุกชุมชนและหน่วยงานราชการ ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกัน ฯลฯ

 1. งานรัฐพิธี 12 สิงหามหาราชินี    ประมาณเดือน สิงหาคม

กิจกรรมสังเขป  มีการจัดงานทำบุญตักบาตรเฉลิมฉลองติดไฟฟ้าประดับทั่วทุกชุมชนและหน่วยงานราชการ ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกัน ฯลฯ

         

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

- ภาษาอีสาน

          

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

-ข้าวโพดหวานและเป็ดย่างคูเมือง

 

ทรัพยากรธรรมชาติ

  น้ำ

- ฝายน้ำล้นบ้านคูขาดบริเวณศาลเจ้าพ่อหลวงอุดมและฝายน้ำล้นบ้านหนองหว้า

          

ป่าไม้

- สวนป่าดงเค็ง

         

ภูเขา

 -

         

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

- ดี

 

อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย)