เทศบาลตำบลคูเมือง

 

นายบุญเกิด รัตนยิ่งยง
นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง


 

ยินดี ต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลคูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 044-699063 วิสัยทัศน์ : เทศบาลตำบลคูเมือง มีระบบบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม  สภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาดร่มรื่น  เศรษฐกิจมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  และได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ

เทศบาลตำบลคูเมือง

 

นายอนุรักษ์ นิตย์กระโทก
ปลัดเทศบาลตำบลคูเมือง

0801525250


ภาพกิจกรรม

     นายบุญเกิด รัตนยิ่งยง นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง ลงตรวจสภาพพื้นที่เพื่อวางแผนแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน..>>>


     เทศบาลตำบลคูเมืองดำเนินกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยและกิจกรรมทำความสะอาดในชุมชน..>>>


     เทศบาลตำบลคูเมืองดำเนินกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยและกิจกรรมทำความสะอาดในชุมชน..>>>


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลคูเมือง
2 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ. 2566เทศบาลตำบลคูเมือง
3 การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนการเพาะเลี้ยงผึ้งโพรงเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติเทศบาลตำบลคูเมือง
4 ประกาศเทศบาลตำบลคูเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เทศบาลตำบลคูเมือง
5 นโยบายและกรอบแนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเทศบาลตำบลคูเมือง
6 รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเทศบาลตำบลคูเมือง
7  การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกเทศบาลตำบลคูเมือง
8  การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลตำบลคูเมือง
9 การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลตำบลคูเมือง
10 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA 2566)
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์
 1. จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566 5

 2. ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566 21

 3. ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคูเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย. 2566 23

 4. จ้างโครงการซ่อมแซมฝาบ่อพัก ถนนประชาพัฒนา 6 (หน้าโรงพยาบาลคูเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 2566 19

 5. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ย. 2566 23

 6. ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 2566 28

 1. ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคูเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลคูเมือง 28 มิ.ย. 66 69
 2.
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคูเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลคูเมือง 28 มิ.ย. 66 54
 3.
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคูเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลคูเมือง 8 มิ.ย. 66 72
 4.
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคูเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลคูเมือง 8 มิ.ย. 66 71
 5.
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคูเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลคูเมือง 8 มิ.ย. 66 69
 6.
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลคูเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลคูเมือง 8 มิ.ย. 66 69
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
รวมลิงค์
กระดานถาม ตอบ

เรื่องภาษีที่ดิน โดย คนบ้านเอง 15 ก.ย. 64 2 681สถิติ
ip ของคุณ คือ 18.232.179.37
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 21 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 200 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 13133 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 36176 คน
เริ่มนับ วันที่ 15 ก.ย. 2564
เว็บลิงค์